Doncos

O pobo de Doncos en internet...

Aviso legal e política de privacidade

Aviso legal e política de privacidade

www.doncos.com
Páxina web particular creada e mantida por Eduardo e máis Daniel, de Doncos (Lugo - España), dende 2003.

Sobre a propiedade legal e o copyright

Os propietarios desta páxina web e o seu contido son os seus titulares: Eduardo e máis Daniel, en adiante referidos como Doncos.com. Queda prohibida a transmisión, cesión, venda, aluguer ou exposición pública desta web sen a correspondente autorización dos seus donos. A información presentada nesta web é de xeito orientativo quedando Doncos.com exenta de calquera responsabilidade derivada da falta de exactitude ou efectividade na citada información. Doncos.com reservase o dereito de modificar o contido da web sen previo aviso e sen ningún tipo de limitación. A información remitira a esta web ou introducida a través dos seus formularios deberá ser veraz e non vulnerará o dereito a terceiros nin a legalidade vixente. Doncos.com declina calquera responsabilidade contractual ou extracontractual ca persona ou empresa que tivera perxuicios de calquera natureza causados por virus informáticos ou por elementos informáticos de calquera índole ao non poder garantizar ao 100% a ausencia de virus nin de outros elementos perxudiciais na web.

Condicións de uso da páxina web

Doncos.com ofrece na sua web información relacionada co tipo de actividade, produtos e servizos que realiza. Doncos.com resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida en www.doncos.com puidendo limitar ou non permitir o acceso a dita información. Especialmente, Doncos.com resérvase o dereito a eliminar, limitar ou impedir o acceso á súa web cando surxan dificultades técnicas por feitos ou circunstancias alleas a Doncos.com que, baiso o seu criterio, disminúan ou anulen os niveis de seguridade adoptados para o correcto funcionamiento da web.

Doncos.com resérvase o dereito a non publicar os comentarios dos usuarios que non respeten a lexislación vixente e o seu contido sexa irrespetuoso ou non adecuado en xeral.

Política de protección de datos personais

Algúns servixos prestados na web poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de datos personais. Os datos personais recollidos serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos correspondientes ficheros automatizados. O usuario garantiza que os datos personais facilitados a Doncos.com son veraces e se fai responsable de comunicar calquera modificación nos mesmos. Doncos.com como responsable do fichero automatizado, garantiza o pleno cumplimiento da normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, e así, de acordo ca L.O. 15/1999, os apoderados, intervinientes, autorizados e, no seu caso, avalistas da entidade xurídica firmante quedan informados e prestan o seu consentimiento á incorporación dos seus datos aos ficheros automatizados existentes. A recollida e tratamento automatizado dos datos personais teñen como finalidade o mantemento da relación contractual con Doncos.com, a xestión, administración, prestación, ampliación e mellora dos servizos nos que o usuario decida comunicar con Doncos.com, Doncos.com adoptou os niveis de seguridade de protección de datos personais legalmente requeridos, e procura instalar aqueles outros medios e medidas técnicas adicionais ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos personais facilitados a Doncos.com. Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en internet non son inexpugnables. Os usuarios teñen dereitos recoñecidos e poderán exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, así como a ser informados das cesiones realizadas contactando con Doncos.com a través do correo electrónico doncos @ doncos.com.
Doncos.com pode usar cookies cando un usuario navega pola web, asociándose únicamente co navegador dun ordenador determinado (Usuario anónimo), e non proporcionan por sí o nome ou apelidos do usuario. Grazas ás cookies, resulta posible que Doncos.com recoñeza os navegadores dos usuarios rexistrados despois de que estes foran rexistrados por primeira vez, sen que teñan que rexistrarse en cada visita para acceder ás áreas e servicos reservados exclusivamente a eles. As cookies usadas non poden ler os arquivos cookie creados por outros proveedores. O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e para impedir a instalación de cookies no seu disco duro. Actualmente, a maioría dos navegadores veñen configurados por defecto para bloquear a instalación de cookies de publicidade ou terceiros no seu equipo. O usuario pode ampliar as restriccións de orixe, impedindo a entrada de calquera tipo de cookie, ou, polo contrario, eliminar ditas restriccións aceptando a entrada de calquera tipo de cookies. Se o usuario modificou voluntariamente a configuración do navegador para admitir cookies de publicidade ou de terceiros, dita acción significará que da o seu consentimiento para o tratamento dos seus datos aos efectos de publicidade. De acordo co establecido no RDL 13/2012, de 30 de marzo, non será necesario o consentimiento do usuario cando o almacenamiento ou acceso relativos ás cookies sexan de índole técnica ao único fin de efectuar a transmisión dunha comunicación por unha rede de comunicacións electrónicas, ou, na medida que resulte estrictamente necesario, para a prestación dun servizo da sociedade da información expresamente solicitado polo destinatario.

Resumo sobre política de cookies

No momento actual, dende a data de validez deste aviso legal, Doncos.com non posúe ningún sistema de recepción de datos con fines publicitarios propio, polo que non fai uso de ningún tipo de cookie a tal efecto. Por outra banda, tampouco os dous únicos formularios da web, o de envío de comentarios a un artigo, e o de contacto cos administradores da web, posúen cookie algunha para o seu funcionamiento. Calquera envío de información por parte do servidor ou o navegador é totalmente alleo a Doncos.com
No caso dos formularios, á única información que se recolle no noso arquivo é a enviada polo usuario, non existindo máis información recollida de maneira automática, anónima ou involuntaria polo usuario. No caso do formulario de contacto, se recolle nome, email, mensaxe e data de envío, que son únicamente usados para poder contestar ao remitente e son eliminados do arquivo unha vez se estableceu contacto con él. No caso do formulario de comentarios, se recollen os mesmos datos e amósanse na pantalla posteriormente a data, nome e mensaxe, quedando no noso arquivo e fora da vista do público o enderezo email para posibles comunicacións co remitente.

Doncos, a 1 de agosto de 2017